logo IS 2014 2020In perioada septembrie –noiembrie 2017, Asociatia Mod of Life in parteneriat cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin desfasoara proiectul ”Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea Grupului de Acțiune Locală în municipiul Drobeta Turnu Severin” -COD SMIS 107190, cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman –componenta 1 "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” - orase / municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori (Regiuni mai putin dezvoltate).
Prin identificarea problemelor reale a uneia sau mai multe comunități marginalizate identificate la nivelul municipiului, prin abordarea strategică a procesului de dezvoltare locală, cu ajutorul actorilor locali, direct interesați, se creează premisele dezvoltării pe termen lung a orașelor și a alinierii zonelor urbane marginalizate, ca parte din orașele cu peste 20.000 locuitori, la zonele dezvoltate.
De asemenea, înființarea Grupului de Dezvoltare Locală și implicarea membrilor comunității în procesul de elaborare și implementare a SDL, poate aduce beneficii pe termen lung în sensul dezvoltării de proiecte ce au ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
Scopul proiectului:
Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală în vederea elaborării unei strategii integrate de dezvoltare locală prin aplicarea mecanismului DLRC (Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Inființarea Grupului de Acțiune Locală format din reprezentanți ai sectorului public și privat, precum și ai comunitatilor, atât ai celor marginalizate, cât și ai celor nemarginalizate din municipiul Drobeta Turnu Severin, ce promovează interesele socio-economice locale, în termen de doua luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Identificarea și delimitarea zonei urbane marginalizate și elaborarea studiului de referință în termen de 3 luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Animarea și mobilizarea comunității marginalizate prin organizarea de întâlniri publice și acțiuni educative cu participarea activă a membrilor comunității din municipiul Drobeta Turnu Severin, desfășurată pe toata perioada de implementare a proiectului.
4. Crearea premisei dezvoltării pe termen lung a municipiului Drobeta Turnu Severin și a alinierii zonelor urbane marginalizate, la zona dezvoltată prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în concordanță cu mecanismul DLRC, în termen de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Activitatile proiectului:
-A.1. Înființarea noului GAL, conform cerințelor DLRC;
    -A.1.1 Înregistrarea GAL-ului;
    -A. 1.2 Recrutarea, selecția și angajarea personalului administrativ GAL;
    -A. 1.3 Activități de formare/perfecționare a membrilor și personalului administrativ GAL;
-A.2. Delimitarea comunități marginaliziate și a teritoriului SDL;
    -A. 2.1 Realizarea planului cu delimitarea teritoriului SDL;
    -A.2.2 Realizarea diagnozei teritoriului SDL identificat și declararea ZUM pentru care se va elabora SDL;
-A.3 Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate;
    -A.3.1 Organizarea și desfășurarea acțiunilor de mobilizare a comunitatii;
    -A.3.2 Organizarea și desfășurarea întrunirlor publice;
    -A.3.3 Organizare și desfășurarea ședințelor comitetului director;
-A.4. Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenție prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală;
    -4.1 Elaborare SDL;
-A.5. Activități de management și monitorizare proiect;
    -A.5.1 Organizarea și desfășurarea achiziților de bunuri și servicii;
    -A. 5.2 Acțiuni de informare și publicitate;
    -A.5.3 Elaborarea rapoartelor/cererilor de plată/ rambursare;
 
Rezultate așteptate:
-1 Grup de Acțiune Locală funcțional înființat;
-1 studiu de referință elaborat;
-5 întâlniri publice desfășurate;
-5 întâlniri ale Consiliului Director desfășurate;
-1 Acțiune educativă ”Ziua Curățeniei” desfășurată;
-Materiale de promovare realizate și distribuite în cadrul întâlnirilor publice și a acțiunii Ziua Curățeniei;
-1 Strategie de Dezvoltare Locală elaborată.
Valoarea totala a bugetului proiectului: 221,061.84 RON