Logo Guvernul RomanieiPrin acest proiect dorim şi să evidenţiem unicitatea fiecărei etnii pentru ca comunităţii locale să conştintizeze de importanţa pe care o au etniile în viaţa comunităţii locale. Dorim încurajarea reprezentanţilor comunităţilor minorităţilor de a se mândri cu etnia din care fac parte iar prin implicarea a unor reprezentanţi de seama, personalităţi culturale în acest proiect putem să cultivăm un sentiment de responsabilitate, numai aşa ei pot conştientiza de importanţa pe care o joacă în viaţa comunităţii locale şi în viitorul Judeţului Mehedinţi şi implicit al României.
Astfel tradiţiile şi obiceiurile specifice vor putea fi transmise mult mai uşor generaţiilor tinere.
Ideea derulării unui asemenea eveniment a venit din partea unor membri ai Asociaţiei noastre, pornind de la realitatea festivalului care se derulează la Peciu Nou jud Timiş şi de la Festivalul care se derulează anual în Sviniţa. Ea a fost dezvoltată şi îmbogăţită pe parcursul derulării programului mai sus menţionat, dorindu-se o participare cât mai diversă şi cât mai expresivă pentru specificul fiecărui grup etnic în parte.
La început festivalul a fost văzut doar ca o modalitate de a prezenta celorlaţi specificul cultural/tradiţional al fiecărei etnii participante în program.
În timp, festivalul a început să fie văzut ca o modalitate de a facilita întâlnirea şi cooperarea dintre participanţi şi, de a fi un cadru în care se pot discuta, împărtăşi şi chiar planifica şi alte idei în afara specificului tradiţional (organizarea unui "festival concurs" care presupune alt tip de interacţiune decât cel de simplu spectator).
Mai mult, organizarea festivalului în sine (logistică, găzduirea, lucrul la programul artistic, lucrul la programul pe ansamblu) sunt exerciţii importante de planificare, coordonare şi implicare comunitară şi stimulatori ai dialogului şi cooperării interetnice.
Acest festival este un pas în a-i face pe oameni să-şi amintească tradiţiile şi obiceiurile lor, să le păstreze şi să le cultive, să fie mândri de etnia lor şi să îi respecte pe cei de lângă ei.
Principala componentă a festivalului este programul artistic în care sunt cuprinse: dansuri şi cântece tradiţionale, muzică instrumentală tradiţională ale grupurilor etnice participante (cehi, maghiari, rromi, români, sârbi, greci).
Interesant de menţionat este faptul că Festivalul urmăreşte şi reînvierea unor aspecte culturale specifice comunităţilor implicate în program, dar mai ales diseminarea rezultatelor relaţiilor de colaborare si al dialogului promovat in cadrul comunităţilor multietnice.Un aspect care nu trebuie neglijat este cel al revigorării iniţiativelor culturale la nivelul membrilor comunităţilor rurale.
Acest proiect urmăreşte permanentizarea acestui festival, ca mijloc de comunicare interetnic de promovare şi valorificare a dialogului intercultural, dezvoltarea componentei şi participării naţionale şi promovarea mesajului festivalului la nivel naţional.
În pregătirea acestui proiect am plecat de la PROBLEMELE IDENTIFICATE, pe baza unor chestionare aplicate în derularea altui proiect interetnic, justificarea realizării acestui proiect şi anume:
  • Insuficienţa cunoaştere reciprocă a valorilor tradiţiilor obiceiurilor actuale ale etniilor din Judeţul Mehedinţi;
  • Nepromovarea valorilor dobândite de-a lungul vremii ca şi moştenire culturală;
  • Neimplicarea tinerilor din comunităţi în promovarea propriilor valori moştenite, valori care încep să se piardă în timp;
Prin nerezolvarea problemei identificate putem să riscăm să ne confruntăm cu următoarele EFECTE sau CONSECINŢE: Insuficienţa cunoaştere la nivelul unor largi segmente de populaţie ar putea genera accente de intolerantă discriminatorie şi chiar xenofobie, aspecte care pot duce la izbucnirea unor potenţiale conflicte etnice sau religioase. Mehedinţiul, judeţ multicultural, îşi poate pierde din elementele definitorii prin necunoaşterea valorilor tradiţionale, obiceiurilor etniilor care convieţuiesc de secole pe teritoriul său.
Proiectul contribuie la conştientizarea şi promovarea dialogului intercultural, a educaţiei interculturale şi a relaţiilor interetnice in special in rândul tineretului din rândul minorităţilor naţionale.
Creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii valorilor culturale din comunităţile multietnice este esenţială pentru o abordare multiculturală în context european. Dialogului cultural crează un mediu stimulativ dezvoltării pe termen lung de parteneriate între membrii comunităţilor etnice beneficiare.
Astfel o bună cunoaştere a valorilor şi produselor culturale proprii precum şi a valorilor celorlalte etnii va facilita dezvoltarea de parteneriate şi pieţe culturale, va promova coerent valorile ce caracterizează fiecare comunitate multietnică beneficiară.
Proiectul propus este un proiect integrator care sprijină dialogul intercultural la nivelul comunităţilor multietnice din diferite judeţe ale tarii cu extindere în spaţiul balcanic, susţine dezvoltarea dialogului intercultural, contribuie la creşterea accesibilităţii şi vizibilităţii valorilor culturale specifice etniilor participante, şi contribuie la promovarea de activităţi culturale de mare complexitate promotoare ale unui mesajul de creştere a toleranţei etnice prin cunoaştere.
Considerăm de asemenea, că prin acest proiect se asigură începutul dezvoltării unui parteneriat cultural durabil între actorii importanţi ai dezvoltării la nivel naţional şi internaţional, al conştientizării importanţei implicării şi valorificării produselor culturale specifice comunităţilor multietnice.
Scopul proiectului este acela de a încuraja tinerele talente aparţinând minorităţilor naţionale sa promoveze patrimoniului cultural prin acte culturale de calitate.
Obiectivul general îl constituie promovarea şi sprijinirea dialogului intercultural şi intercomunitar la nivel local, naţional şi internaţional.
Obiective specifice:
     Implicarea unui număr de 300 tineri din medii etnice şi culturale diverse într-un proces de promovare a dialogului intecultural.
     Promovarea culturii şi tradiţiilor minorităţilor din judeţul Mehedinţi in cadrul unui festival concurs;
     Facilitarea şi cultivarea bunei cunoaşteri şi înţelegeri între minorităţile naţionale, a valorilor multiculturalismului prin expunerea tinerilor la lucrul într-un grup diversificat
     Folosirea artei ca mijloc de promovare a valorilor europene şi ale interculturalismului către un public larg ;
     Întărirea parteneriatului cu societatea civilă, instituţiile publice şi autorităţile locale în vederea dezvoltării şi promovării bunelor relaţii interetnice.
În echipa de implementare a proiectului vor participa un număr de 20 de voluntari care se vor implica în activităţile de desfăşurare a acestui proiect. Se vor crea grupuri de lucru a câte 2 voluntari pentru fiecare grup pentru o mai bună monitorizare şi organizare. Proiectul va debuta cu o întâlnire de constituire a echipei de proiect. Cu această ocazie vor fi desemnate persoanele din partea fiecărei instituţii partenere ce vor lua parte la implementarea proiectului, vor fi completate fişele de post pentru fiecare membru în parte. Conform fişelor de post, vor fi distribuite sarcini si responsabilităţi, fiind alcătuite echipe ce vor lucra în paralel la organizarea şi implementarea proiectului. Toate aceste sarcini vor fi grupate într-un grafic de activităţi pentru a facilita monitorizarea proiectului de echipa responsabilă cu monitorizarea şi evaluarea. Săptămânal vor avea loc şedinţe de lucru a echipelor de proiect şi a echipei redacţionale conform graficului de activităţi pentru a analiza punctele tari şi punctele slabe ale echipei de proiect ce decurg din implicarea grupurilor de organizare în implementarea proiectului.
Imediat după constituirea echipei de implementare a proiectului, va avea loc lansarea oficială a proiectului prin intermediul unei conferinţe de presă planificate a se derula în Drobeta Turnu Severin. În prealabil vor fi editate şi pregătire materiale informative (pliante, comunicate de presă, mape, etc) ce vor fi distribuite participanţilor precum şi reprezentanţilor autorităţilor publice locale.
Una din activităţile importante în cadrul proiectului o reprezintă crearea paginii web, care va asigura vizibilitate proiectului, şi in acelaşi timp se va constitui într-o sursă de informare a pulicului larg cu privire la festivalul ce urmează a fi organizat.
Cele mai importante momente ale proiectului se vor derula în perioada 9-10.12.2011 cand va fi organizat festivalul multicultural. Pe parcursul primei zile va fi organizarea unei mese rotunde la sediul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin, alături de autorităţile partenere implicate, de societatea civilă şi de reprezentanţi ai comunităţilor locale pe tema dialogului intercultural. La masa rotundă vor fi invitate personalităţi ale comunităţilor etniilor (Ilie Dinca preşedinte Agenţia Nationala pt Rromi, Nicolae Păun deputat Partida Romilor, Gheorghe Ivan vicepreşedinte Partida Romilor Proeuropa, Gheorghe Sărău consilier pentru rromi şi limba rromani in Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului) dar şi personalităţi publice locale şi naţionale interesate să participe la acesta conferinţă. La acest eveniment, precum si pe parcursul festivalului vor participa reprezentanti ai minorităţilor locale din Drobeta Turnu Severin, precum si din Baia de Arama, Strehaia, Şimian –Dudaşu, Eşelniţa, Isverna, Şviniţa, Eibenthal, Craiova. Toti cei Aceştia vor fi cazaţi în noaptea din 9 spre 10 in Drobeta Turnu Severin pt ca a doua zi să ia parte la festivalul ce va urma.
Festivalul interetnic prezentarea artistică a mesajului ansamblurilor participante, a diversităţii şi a dialogului interetnic şi cultural.
Reprezentaţia are rolul de a transmite prin artă particularităţile culturale ale fiecărei comunităţi multietnice participante, al diversităţii şi multiculturalităţii spaţiului balcanic. Reprezentarea finală va fi o combinaţie de diverse forme şi metode de expresie artistică a diversităţii culturale.
Astfel, participanţii din diferitele etnii vor transmite un mesaj al importanţei susţinerii şi promovării dialogului intercultural, al acceptării şi promovării caracteristicilor şi valorilor specifice comunităţilor multietnice, un spaţiu de interacţiune cultural pentru persoanele ce vor participa la acest eveniment.
Numărul de spectatori care vor asista la festival este de peste 1000 persoane deoarece aceasta va fi organizat în aer liber, pe o scena amenajată pe esplanada din fata Fundaţiei pe Tineret Mehedinti, spaţiu deschis deschis trecătorilor si accesului liber al publicului larg. Spectacolul va fi gândit ca şi concurs interactiv, o serie de concursuri si întrebări cu premii legate de tema dialogului intercultural şi a multiculturalităţii fiind adresate auditoriului.
Durata efectivă a evenimentului este de o zi şi se doreşte a fi un prilej de cunoaştere şi interacţiune între membrii comunităţilor partcipante. Ca şi activităţi principale menţionăm: Parada comunităţilor şi ansamblurilor participante ce va avea loc în dimineaţa zilei, incluzand trasee importante din oraş, Programul artistic, Seara Interetnică.
La finalul proiectului Asociatia Mod of Life şi o parte dintre parteneri vor evalua numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului, impactul avut în comunitate, informaţiile colectate pe baza monitorizării parametrilor calitativi. Se va monitoriza felul în care se desfăşoară activităţiile şi implicarea membrilor echipei de proiect la desfăşurarea activităţiilor, respectarea fişei postului fiecărui membru şi respectarea timpului de desfăşurare a activităţiilor.